ETDA จับมือ สมอ. หนุนมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซื้อ-ขายออนไลน์

  • 31 ตุลาคม 2562, 16:48

ETDA MOU กับ สมอ. สนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อ-ขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ ตามแนวทาง Online Consumer Protection ในระดับสากลเมื่อ 30 ตุลาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้ลงนาม

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ในความร่วมมือกับ สมอ. ครั้งนี้ โดยเกิดขึ้นตามแนวทางข้อตกลงว่าด้วย e-Commerce ของอาเซียน ด้าน Online Consumer Protection อย่างครบวงจร โดยจะร่วมกันทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ซื้อ-ขายออนไลน์ ตลอดจนดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาการออกหนังสือสำคัญโดย สมอ. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านการมาตรฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันด้วย

“หากนึกถึงความปลอดภัยในการใช้ e-Commerce ETDA ก็มองในมิติด้านของมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าด้วย ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้ของ แต่กรณีพบสินค้าไม่มีมาตรฐาน ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต จะป้องกันหรือเยียวยา แก้ไขอย่างไร ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ ตามแนวทาง Online Consumer Protection ในระดับสากล ที่เป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกัน และลดการเกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ Mission ของ ETDA ในการทำให้คนไทย Go Online เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า และ Vision ของ สมอ. ในการทำให้มาตรฐานไทย ขับเคลื่อนสินค้าและบริการ เป็นที่ยอมรับและแข่งขันในระดับสากล ซึ่งการใช้และทำ e-Commerce อย่างมั่นใจ มั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน นับเป็นอีกการต่อยอด โดยมุ่งดูแลผู้บริโภคคือคนไทยทุกคน”

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า สมอ. ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็น สมอ. 4.0 ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ e-Liccence มาใช้ในกระบวนการออกใบอนุญาต ระบบ e-Payment การชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมงานบริการ สมอ. ระบบ e-Surveillance การติดตามผลผู้รับใบอนุญาต สมอ. และล่าสุดการทำ Online Consumer Protection เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป็นสินค้าที่ปลอดภัยและมาตรฐาน โดย ETDA เข้ามาช่วยสนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้การบริการของ สมอ. มีความปลอดภัย สอดรับมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำความร่วมมือพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ สมอ. ยกระดับงานบริการผู้ประกอบการและประชาชน ตอบสนองนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0